Privacy verklaring Team Thriving

Team Thriving Training Center hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Team Thriving houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Cookies die we hanteren op Team Thriving zijn:

Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

* Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

* Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Team Thriving zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze website.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Team Thriving verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Administratieve doeleinde;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

* De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Team Thriving de volgende persoonsgegevens van u vragen:

* Voornaam;

* Tussenvoegsel;

* Achternaam;

* Geslacht

* Geboortedatum

* Adres

* (Zakelijk) Telefoonnummer;

* (Zakelijk) E-mailadres;

* IBAN nummer voor incasso

* Handtekening (Voor akkoord inschrijfformulier)

* Pasfoto (voor inschrijfformulier)

Uw persoonsgegevens worden door Team Thriving opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap zal en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens E-mail adressen

Persoonsgegevens van E-mail adressen worden door Team Thriving verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen (lesrooster wijzigingen, betalingen etc) welke we versturen middels mail.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Het inschrijving formulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) gebruikt Team Thriving de volgende persoonsgegevens:

* Voornaam;

* Tussenvoegsel;

* Achternaam;

* Geslacht

* Geboortedatum

* ID-nummer

* Adres

* (Zakelijk) Telefoonnummer;

* (Zakelijk) E-mailadres;

* IBAN nummer voor incasso

* Handtekening (Voor akkoord inschrijfformulier)

Uw persoonsgegevens worden door Team Thriving opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder

zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Team Thriving bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

* Alle personen die namens Team Thriving van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

* Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Camera’s

Voor onze en Uw veiligheid hebben wij een camera hangen gericht op de ingang. Daarnaast hebben wij een camera hangen gericht op de mat. De beelden worden na een week automatisch verwijderd. U heeft ten alle tijden recht om deze beelden in te zien. De camera’s hangen er voor de bescherming van de lesgevers en van de leden die aan het sporten zijn.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen via de e-mail of telefonisch.