Algemene voorwaarden.

Team Thriving is een plaats voor zowel geestelijke als lichamelijke vorming. Als lid, deelnemer, atleet, wedstrijdvechter, topsporter of anders wordt er van je verwacht dat je met respect met elkaar en met de trainer omgaat.  

 • Voor elke door Team Thriving aanvaarde opdracht of training geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting naar eigen kunnen.
 • Team Thriving kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
 • Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
 • Team Thriving is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
 • Trainings- en voedingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 • Team Thriving is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Team Thriving georganiseerde activiteiten.
 • Team Thriving is niet aansprakelijk als de deelnemer op enige andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
 • De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel tijdens training zullen – tenzij sprake is van opzet of grove schuld – niet op Team Thriving kunnen worden verhaald.
 • De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen Team Thriving wegens vergoeding van kosten, geleden schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Team Thriving te bieden heeft. De deelnemer is jegens Team Thriving aansprakelijk wanneer Team Thriving op enige wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient Team Thriving te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.
 • De sportzaal waarin getraind wordt, kan worden gesloten tijdens algemene feestdagen en tussen kerst en nieuwjaar. Ook tijdens de schoolvakanties kunnen reguliere lessen komen te vervallen. Dit leidt niet tot lesgeld vermindering of teruggave.
 • Wijzigingen in lestijden en lesdagen voorbehouden.
 • Team Thriving heeft het recht de algemene voorwaarden en de lesgelden tussentijds te wijzigen. Hiervan wordt u persoonlijk en/of middels email op de hoogte gebracht.
 • De trainer is bevoegd bij wangedrag (naar zijn oordeel) u de toegang tot de sportschool te ontzeggen.
 • Tijdens het oefenen van technieken en tijdens het sparren geldt in de vechtsportlessen: Stop is Stop. Er moet onmiddellijk worden opgehouden/losgelaten, als een van de deelnemers “stop” zegt en/of afklopt. Afkloppen doet u door, op de persoon waarmee u traint/spart, met vlakke hand op het lichaam (hoofd, romp, benen, voeten, armen) te tikken, en/of met hand(en) of voet(en) op de mat zelf te slaan/tikken. Ook dient onmiddelijk te worden losgelaten wanneer men “Aai!” en/of “Auw!” roept en/of zich verbaal/non-verbaal zodanig uit, waarbij het vermoeden kan bestaan dat de ander pijn heeft. Ongecontroleerd trainen, hetgeen kan resulteren in het ontstaan van letsel en/of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd
 • U beseft dat de geleerde technieken in de vechtsportlessen een persoon zeer ernstig en mogelijk blijvend letsel kunnen toebrengen en verklaart daarom de geleerde technieken en opgedane kennis buiten de training- en/of wedstrijdlocaties niet anders dan geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding te gebruiken, daarbij de Nederlandse Wetgeving inachtnemend.
 • Voor de Grappling en MMA lessen mogen er In de kleding geen ritsen en/of andere harde en/of scherpe voorwerpen verwerkt zijn. Tijdens de training is het dragen van horloges, oorbellen, piercings, ringen, etc. en/of het eten van kauwgom niet toegestaan. Lang haar dient opgebonden te worden om zodoende ongemak voor de andere deelnemers te vermijden. Ook is het dragen van een bril niet toegestaan. Het dragen van contactlenzen is voor eigen risico.
 • U bent verplicht geschikte en schone sportkleding te dragen. Dit betekend voor de Judolessen een judopak welke voldoet aan de vastgestelde eisen, en Grappling en MMA lessen een geschikte korte broek/judo- of trainingsbroek met rashguard/T-shirt.
 • Tijdens de vechtsport trainingen is er sprake van fysiek contact. U bent bewust van alle risico’s welke fysiek contact met zich meebrengt en u geeft daar vrijwillig toestemming voor. Indien er iets plaatsvindt waar u niet vrijwillig mee instemt, maakt u dit direct kenbaar aan de trainer.
 • De sportzaal waarin getraind wordt, kan worden gesloten tijdens algemene feestdagen en tussen kerst en nieuwjaar. Ook tijdens de schoolvakanties kunnen reguliere lessen komen te vervallen. Dit leidt niet tot lesgeld vermindering of teruggave.

Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructie van de trainer zonder schade voor zijn of haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Team Thriving aan te gaan, zijn of haar arts te raadplegen.

Vertrouwelijkheid

Team Thriving dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Team Thriving gebruikt.

Betalingsvoorwaarden

De met u overeengekomen contributie wordt maandelijks van uw bankrekening afgeschreven en op rekening NL23ABNA0551316330 bijgeschreven. Contant dient vooraf per 3 maanden te worden betaald aan Ben Boekee. Indien tijdige betaling uitblijft, kan dit leiden tot beëindiging van uw lidmaatschap, zodat u niet langer aan trainingen mag deelnemen.

Overige gegevens

K.v.K.:
BTW nr:

ABN AMRO:
IBAN:
BIC:
 55392652
NL125520244B01


551316330
NL23ABNA0551316330
ABNANL2A